Powiadomienia:
Oświadczenia:
Zgody:

Ogólne warunki świadczenia usług wytwarzania obwodów drukowanych przez TS PCB Techno-Service S.A.,
zwanym dalej dostawcą.

 

 

Oferta TS PCB Techno-Service S.A. adresowana jest wyłącznie do kręgu przedsiębiorców w rozumieniu art. 4.1 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców.

 

 

Zapytania ofertowe

 1. Zapytania ofertowe należy wysyłać w formie elektronicznej:

  1. wypełniając formularz zapytania ofertowego zamieszczony na stronie internetowej www.tspcb.pl lub

  2. przesyłając zapytanie ofertowe na adres e-mail marketing@tspcb.pl.

 2. Oferty cenowe przesłane przez dostawcę nie stanowią zobowiązania do zawarcia umowy sprzedaży. Ustne uzgodnienia i zobowiązania bez pisemnego potwierdzenia są nieważne.

 3. Zleceniodawca zobowiązany jest sprawdzić wszystkie dane na otrzymanej ofercie cenowej i zgłosić dostawcy ewentualne wątpliwości w formie pisemnej przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia w oparciu o ofertę (zgodnie z ofertą) jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zaproponowanych w ofercie zmian projektu, jeśli takowe zostały w ofercie zamieszczone. 

 4. Oferta cenowa będzie obowiązywała w przypadku, gdy zleceniodawca powoła się na nią przy zamówieniu (podając nr oferty) i wszystkie elementy wykonywanej płytki będą zgodne z ofertą cenową (zmiana technologii, ilości bądź warunków realizacji w stosunku do określonych w ofercie cenowej może spowodować zmianę ceny i / lub terminu dostawy).

Zamówienia

 1. Zamówienia należy składać wyłącznie w formie pisemnej:

  1. wypełniając formularz zamówienia zamieszczony na stronie internetowej www.tspcb.pl lub

  2. przesyłając zamówienie na adres e-mail office@tspcb.pl

 2. Odstąpienie zleceniodawcy od realizacji złożonego zamówienia możliwe jest pod warunkiem pokrycia przez niego kosztów adekwatnych do kosztów poniesionych przez dostawcę w związku z przystąpieniem do realizacji zamówienia.

 3. Zamówienia złożone za pośrednictwem formularza internetowego lub przesłane na wskazany powyżej adres e-mail uznawane są jako zgłoszenie przez zleceniodawcę zlecenia wykonania usługi. Ustne uzgodnienia i zobowiązania bez pisemnego potwierdzenia nie są obowiązujące.

 4. Każde, niezależne od dostawcy ograniczenie dostępu lub czasowo bądź całkowicie nie funkcjonujące obszary strony internetowej dostawcy bądź też całego serwisu internetowego nie są podstawą roszczeń odszkodowawczych ze strony zleceniodawcy.

 5. Dostawca może odmówić realizacji zamówienia z powodu dotychczasowych zaległości w płatnościach zleceniodawcy, niezgodności zamówienia ze specyfikacjami technicznymi dostawcy, braku wolnych mocy przerobowych produkcji bądź z innego, uzasadnionego powodu przedstawionemu zleceniodawcy.

 6. W przypadku zleceń realizowanych w standardowych terminach wykonania klient ma prawo w ciągu 2 godzin od złożenia zamówienia zmienić projekt lub zlecenie anulować. Po upływie 2 godzin zlecenie nie może być już modyfikowane, natomiast anulowanie zamówienia może wiązać się z pokryciem kosztów za poszczególne etapy produkcji, które już zostały wykonane.

 7. W przypadku realizacji zleceń ekspresowych wprowadzanie zmian w projekcie lub odstąpienie zleceniodawcy od realizacji złożonego zamówienia możliwe jest pod warunkiem pokrycia przez niego kosztów poniesionych przez dostawcę w związku z realizacją zlecenia.

 8. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie zamawiający zobowiązany jest do zmiany nazwy lub rewizji obwodu (np. poprzez wprowadzenie nowej wersji płytki). Brak zmiany nazewnictwa nie będzie podstawą do reklamacji, gdy dostawca wykona starą wersję płytki.

 9. Klient wyraża zgodę na realizację zlecenia zgodnie z przedstawionymi warunkami dostawcy. Składając zamówienie, klient potwierdza, że akceptuje te warunki, włącznie z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność dostawcy ogranicza się do wymiany wadliwych lub nieprawidłowo dostarczonych obwodów drukowanych.

Realizacja

 1. O ile zleceniodawca nie określił inaczej, dostawca:

  1. realizuje zlecenia zgodnie z normami IPC-A-600, IPC-A-610, PERFAG 2D, PERFAG 3C,

  2. realizuje zlecenia z tolerancją ilości -5%/+10%,

  3. dopuszcza dla panelu możliwość wystąpienia do 10% wadliwych i w widoczny sposób oznaczonych przez dostawcę obwodów.

 2. Inne ustalenia mogą być poczynione po indywidualnej konsultacji (tolerancja ilości ±0% wiąże się z indywidualną wyceną zamówienia).

 3. Podany termin realizacji zlecenia może ulec zmianie, w wypadku obiektywnych, niezależnych od Dostawcy przyczyn (brak lub opóźnienie w dostawie komponentów itp.) – wynikająca z tych względów zmiana terminu realizacji zlecenia nie stanowi opóźnienia skutkującego odpowiedzialnością Dostawcy – z zastrzeżeniem pkt.4.

 4. W wypadku opóźnienia realizacji zleceń ekspresowych cena płytek może być skalkulowania ponownie i ewentualnie pomniejszona o odpowiednia wartość dopłaty za realizacje w trybie ekspresowym.

Cena

 1. Dostawca określa cenę obwodu drukowanego na podstawie przesłanego projektu (zapytanie ofertowe przesłane mailem lub złożone za pośrednictwem strony internetowej). Wszystkie ceny podane w ofertach, zamówieniach i w formularzu online na stronie www są cenami netto i nie zawierają koszów transportu oraz ubezpieczenia (Ex Works wg Incoterms 2010). Cena jest uzależniona jest od wybranej przez klienta technologii obwodów oraz ich zamawianej powierzchni.

 2. Dostawca rezerwuje sobie prawo do zmiany ceny w przypadku, gdy zamówienie przesłane przez zleceniodawcę określa warunki inne niż zaakceptowana wcześniej oferta (np. zmieniona została technologia obwodów, ilość, żądany termin realizacji zamówienia), bądź gdy po złożeniu zamówienia, a przed jego realizacją nastąpił istotny (powyżej 10%) wzrost cen materiałów niezbędnych do produkcji obwodów drukowanych.

 3. Cena podana w formularzu zamówienia online jest wiążąca dopiero po sprawdzeniu dołączonych do zamówienia plików produkcyjnych i potwierdzeniu. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny lub anulowania zlecenia, w przypadku gdy załączone pliki nie są zgodne z technologią obwodów wprowadzoną w formularzu zamówienia online.

Dostawa

 1. Czas transportu nie jest wliczany do terminu realizacji zlecenia. Ustalona data realizacji jest terminem wysyłki od dostawcy lub udostępnienia towaru do odbioru (Ex Works wg Incoterms 2010).

 2. Dostawca realizuje standardowo wysyłki krajowe i zagraniczne przy współpracy z firmą kurierską DHL. Jeśli zleceniodawca ma podpisaną umowę z innym spedytorem i towar ma zostać wysłany za jego pośrednictwem, zleceniodawca jest zobowiązany podać swój numer klienta, zgodnie z jego umową ze spedytorem.

 3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie i zagubienie paczki przez kuriera, bądź jakiekolwiek opóźnienia w dostawie z winy spedytora (w takich przypadkach dostawca służy pomocą w celu rozwiązania zaistniałego problemu lub celem złożenia reklamacji u przewoźnika).

 4. W przypadku wystąpienia opóźnień w dostawie obwodów dostawca nie ponosi konsekwencji finansowych tego opóźnienia.

Wykorzystanie obwodów / eksploatacja

 1. Zleceniodawca przed przystąpieniem do montażu obwodów zobowiązany jest przeprowadzić montaż testowy na 1 obwodzie i do montażu na obwodach pozostałych przystąpić po stwierdzeniu, że montaż testowy był prawidłowy.

 2. Dostawca nie odpowiada za szkody poniesione przez zleceniodawcę w wypadku odstąpienia przez niego od przeprowadzenia montażu testowego jak w punkcie 1.

Płatność

 1. Dostawca przystępuje do realizacji zamówień od nowych zleceniodawców po wcześniejszym uregulowaniu przez nich należności na podstawie specyfikacji do zapłaty. Specyfikacja do zapłaty ważna jest przez 7 dni roboczych, po których zostaje anulowana a cena na niej widoczna przestaje obowiązywać. W przypadku nie dokonania płatności w tym terminie oraz braku potwierdzenia zapoznania się z niniejszymi Warunkami Sprzedaży, zamówienie zostanie anulowane.

 2. Po trzech pierwszych transakcjach, uregulowanych na podstawie specyfikacji do zapłaty, dostawca może wyrazić zgodę na dokonywanie płatności z odroczonym terminem.

 3. Zgoda na płatność po realizacji zlecenia może być wyrażona po dostarczeniu przez zleceniodawcę następujących dokumentów:

  1. aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do właściwej ewidencji,

  2. kserokopii nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP),

  3. kserokopii nadania REGON.

 4. W przypadku nieuregulowania należności w terminie zleceniodawca zobowiązany jest do dokonania płatności wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od wszelkich zaległych kwot, licząc od dnia terminu płatności do dnia faktycznej zapłaty.

 5. Do chwili uznania rachunku bankowego dostawcy własność obwodów przysługuje dostawcy.

 6. Opóźnienia w płatności spowodują wstrzymanie realizacji i wysyłki zamówień do momentu uregulowania przeterminowanych należności. Brak terminowych płatności może być również przyczyną zmiany warunków płatności w stosunku do przyszłych zleceń na obowiązek wpłaty 100% wartości zamówienia przed uruchomieniem produkcji (przedpłata).

Gwarancja

 1. Na obwody testowane dostawca udziela bezterminowej gwarancji od wad elektrycznych.

 2. Na wady materiałowe dostawca udziela gwarancji 12 miesięcznej.

 3. Zleceniodawca jest zobowiązany sprawdzić, czy wszystkie przesłane pliki produkcyjne (layout, pliki wierceń, frezowania itd.) są kompletne i prawidłowe. Wykonanie obwodów drukowanych odbywa się zawsze na odpowiedzialność własną zleceniodawcy klienta. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe obwody, jeśli zostały one wyprodukowane zgodnie z dostarczonymi przez zleceniodawcę plikami produkcyjnymi.

Reklamacje

 1. Zleceniodawca zgłaszając reklamację ma obowiązek opisać zaistniały problem, dołączając zdjęcia wadliwych obwodów. W przeciągu 24h od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego dostawca  skontaktuje się ze zleceniodawcą w celu ustalenia dalszych kroków postępowania.

 2. Odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji jest wyłączona, jeśli obwody stanowiące przedmiot reklamacji, zostały w jakikolwiek sposób zmodyfikowane, o ile wcześniej nie została przesłana pisemna zgoda dostawcy na taką modyfikację, lub zmontowane.

 3. Objęte reklamacją obwody powinny być odesłane na adres dostawcy.

 4. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia zleceniodawcy od dokonania płatności za otrzymany towar.

Prawa autorskie

 1. Zleceniodawca deklaruje, że posiada wszelkie niezbędne prawa autorskie do projektów dostarczonych dostawcy do produkcji lub dokonania wyceny.

Panel klienta na stronie internetowej

 1. Panel klienta na stronie www.tspcb.pl umożliwia realizację zapytań ofertowych oraz zamówień na obwody drukowane. Dostępne w nim funkcjonalności to:

  - monitoring zamówień,

  - realizacja zamówień zbiorczych,

  - rejestr płatności,

  - edycja danych osobowych poprzez zgłoszenie ich administratorowi,

  - zmiana hasła logowania,

  - usunięcie profilu.

 2. Aby zalogować się do panelu klienta, należy wejść na stronę www.tspcb.pl, następnie kliknąć „Login”. Po wyświetleniu formularza logowania, należy wypełnić wymagane pola, tj. login oraz hasło (do odzyskiwania hasła służy funkcja „Zapomniałeś hasła?”), następnie kliknąć „Zaloguj”.

 3. Aby zarejestrować się do panelu klienta, należy wejść na stronę www.tspcb.pl, kliknąć „Login” a następnie „Zarejestruj”. Po wyświetleniu formularza rejestracji należy wypełnić wymagane pola dotyczące danych osobowych (imię, nazwisko, e-mali, hasła, dane firmowe, telefon, ulica, kod pocztowy, miejscowość). Niezbędne jest także wyrażenie zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych, zapoznanie się z oświadczeniami oraz powiadomieniami. Utworzenie konta finalizuje kliknięcie „Zarejestruj”.
 4. Konto firmowe na portalu www.tspcb.pl dostępne jest dla wszystkich zarejestrowanych na nim użytkowników. Oznacza to, że każdy użytkownik mogący zalogować się do danego konta firmowego ma możliwość wglądu w zarejestrowane tam projekty, także wtedy, gdy zostały dodane przez innych, zarejestrowanych na tym koncie użytkowników. Weryfikacja użytkownika dodawanego do konta firmowego przez administratora, odbywa się poprzez identyfikację domeny z nazwą firmy w adresie mailowym. Pełną odpowiedzialność za zarejestrowane na danym koncie firmowym projekty ponoszą jego użytkownicy, mają oni możliwość realizacji wszystkich dostępnych w nim funkcji (m.in. realizacji zamówień, modyfikacji danych, ukrycia projektów). Bez zgłoszenia konieczności interwencji, działania te są nie są monitorowane przez administratora.

Poufność

 1. Dostawca zapewnia pełną poufność przesyłanych danych, którą gwarantuje możliwością podpisania umowy NDA. Dane osobowe klienta mogą zostać wprowadzone do bazy danych Techno-Service S.A. i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr. 133/1997, poz 883). Dane są chronione przed nieautoryzowanym dostępem.

 2. Dane są wykorzystywane w celu sprzedaży produktów i usług Techno-Service S.A. oraz w celu ułatwienia działań marketingowych, takich jak informacje o produktach i ofertach specjalnych.

Podmiotem sprzedającym obwody drukowane za pośrednictwem niniejszej strony jest zakład TS PCB wchodzący w skład Techno-Service S.A.:

 • Techno-Service S.A.
 • Ul. Siedlicka 6
 • 80-222 Gdańsk
 • NIP: 584-030-42-88
 • Kapitał zakładowy: 598.912,80 PLN
 • Kapitał wpłacony: 598.912,80 PLN
 • KRS: 0000054168 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS
 • REGON: 190543954

Przedmiot działalności

 • Działalność TS PCB Techno-Service S.A. obejmuje produkcję i sprzedaż obwodów drukowanych PCB. Obwody drukowane produkowane są na indywidualne zamówienie klienta, na podstawie dostarczonego wcześniej projektu i specyfikacji technicznej.
 • Tekst „Warunków sprzedaży” uwzględnia zmiany wprowadzone z dniem 01.04.2019.