Powiadomienia:
Oświadczenia:
Zgody:

Ogólne warunki świadczenia usług wytwarzania obwodów drukowanych przez TS PCB Techno-Service S.A.,
zwanym dalej Dostawcą.

 

 

Oferta TS PCB Techno-Service S.A. adresowana jest wyłącznie do kręgu przedsiębiorców w rozumieniu art. 4.1 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców.

 

 

Zapytania ofertowe

 1. Zapytania ofertowe należy wysyłać w formie elektronicznej:
  1. wypełniając formularz zapytania ofertowego zamieszczony na stronie internetowej www.tspcb.pl lub
  2. przesyłając zapytanie ofertowe na adres e-mail inquiry@tspcb.pl.
 2. Oferty cenowe przesłane przez Dostawcę nie stanowią zobowiązania do zawarcia umowy sprzedaży. Ustne uzgodnienia i zobowiązania bez pisemnego potwierdzenia są nieważne.
 3. Zleceniodawca zobowiązany jest sprawdzić wszystkie dane na otrzymanej ofercie cenowej i zgłosić Dostawcy ewentualne wątpliwości w formie pisemnej przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia w oparciu o ofertę (zgodnie z ofertą) jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zaproponowanych w ofercie zmian projektu, jeśli takowe zostały w ofercie zamieszczone. 
 4. Oferta cenowa będzie obowiązywała w przypadku, gdy Zleceniodawca powoła się na nią przy zamówieniu (podając nr oferty) i wszystkie elementy wykonywanej płytki będą zgodne z ofertą cenową (zmiana technologii, ilości bądź warunków realizacji w stosunku do określonych w ofercie cenowej może spowodować zmianę ceny i / lub terminu dostawy).

Zamówienia

 1. Zamówienia należy składać wyłącznie:
  1. wypełniając formularz zamówienia zamieszczony na stronie internetowej www.tspcb.pl lub
  2. przesyłając zamówienie na adres e-mail office@tspcb.pl
 2. W przypadku anulowania przez Zleceniodawcę od złożonego zamówienia zobowiązany on będzie do pokrycia kosztów poniesionych przez Dostawcę w związku z przystąpieniem do realizacji zamówienia.
 3. Zamówienia złożone za pośrednictwem formularza internetowego lub przesłane na wskazany powyżej adres e-mail uznawane są jako zgłoszenie przez Zleceniodawcę zlecenia wykonania usługi. Ustne uzgodnienia i zobowiązania bez pisemnego potwierdzenia nie są obowiązujące.
 4. Każde, niezależne od Dostawcy ograniczenie dostępu lub czasowo bądź całkowicie niefunkcjonujące obszary strony internetowej Dostawcy bądź też całego serwisu internetowego nie są podstawą roszczeń odszkodowawczych ze strony Zleceniodawcy.
 5. Dostawca może odmówić realizacji zamówienia z powodu dotychczasowych zaległości w płatnościach Zleceniodawcy, niezgodności zamówienia ze specyfikacjami technicznymi Dostawcy, braku wolnych mocy przerobowych produkcji bądź z innego, uzasadnionego powodu przedstawionemu Zleceniodawcy.
 6. W przypadku zleceń realizowanych w standardowych terminach wykonania Zleceniodawca ma prawo w ciągu 2 godzin od złożenia zamówienia zmienić projekt lub zlecenie anulować. Po upływie 2 godzin zlecenie nie może być już modyfikowane, natomiast anulowanie go wiązać się z pokryciem kosztów zgodnie z pkt 2 powyżej.
 7. W przypadku realizacji zleceń ekspresowych wprowadzanie zmian w projekcie możliwe jest pod warunkiem pokrycia przez niego kosztów poniesionych przez Dostawcę w związku z realizacją zlecenia.
 8. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie Zleceniodawca zobowiązany jest do zmiany nazwy lub rewizji obwodu (np. poprzez wprowadzenie nowej wersji płytki). Brak zmiany nazewnictwa nie będzie podstawą do reklamacji, gdy Dostawca wykona starą wersję obwodu drukowanego.
 9. Zleceniodawca wyraża zgodę na realizację zlecenia zgodnie z przedstawionymi warunkami Dostawcy. Składając zamówienie, Zleceniodawca potwierdza, że akceptuje te warunki, włącznie z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Dostawcy ogranicza się wyłącznie do wymiany wadliwych lub nieprawidłowo dostarczonych obwodów drukowanych.
 10. Współpraca stron podjęta w oparciu o zaakceptowane zamówienie regulowana jest przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie spory podlegają jurysdykcji sądów polskich.

Realizacja

 1. O ile Zleceniodawca nie określił inaczej, Dostawca:
  1. realizuje zlecenia zgodnie z normami IPC-A-600, IPC-A-610, PERFAG 2D, PERFAG 3C,
  2. realizuje zlecenia z tolerancją ilości -5%/+10%,
  3. dopuszcza dla panelu możliwość wystąpienia do 10% wadliwych i w widoczny sposób oznaczonych przez Dostawcę obwodów.
 2. Inne ustalenia mogą być poczynione po indywidualnej konsultacji (tolerancja ilości ±0% wiąże się z indywidualną wyceną zamówienia).
 3. Podany przez Dostawcę termin realizacji zlecenia może ulec zmianie, w wypadku obiektywnych, niezależnych od Dostawcy przyczyn (brak lub opóźnienie w dostawie komponentów itp.) – wynikająca z tych względów zmiana terminu realizacji zlecenia nie stanowi opóźnienia skutkującego odpowiedzialnością Dostawcy – z zastrzeżeniem pkt.4.
 4. W wypadku opóźnienia realizacji zleceń ekspresowych cena obwodów drukowanych może być skalkulowania ponownie i ewentualnie pomniejszona o odpowiednią wartość dopłaty za realizację w trybie ekspresowym.

Cena

 1. Dostawca określa cenę obwodu drukowanego na podstawie przesłanego projektu (zapytanie ofertowe przesłane mailem lub złożone za pośrednictwem strony internetowej). Wszystkie ceny podane w ofertach, zamówieniach i w formularzu online na stronie www są cenami netto i nie zawierają koszów transportu oraz ubezpieczenia (Ex Works wg Incoterms 2010), jak również kosztu elementów elektronicznych oraz montażu tychże elementów, ponieważ zakup i montaż elementów elektronicznych na obwodach drukowanych nie stanowi przedmiotu działalności i tym samym elementu oferty Dostawcy. Cena obwodów drukowanych oferowanych przez Dostawcę jest uzależniona jest od wybranej przez Zleceniodawcę technologii obwodów oraz ich zamawianej powierzchni.
 2. Dostawca rezerwuje sobie prawo do zmiany ceny w przypadku, gdy zamówienie przesłane przez Zleceniodawcę określa warunki inne niż zaakceptowana wcześniej oferta (np. zmieniona została technologia obwodów, liczba sztuk, żądany termin realizacji zamówienia), bądź gdy po złożeniu zamówienia, a przed jego realizacją nastąpił istotny (powyżej 10%) wzrost cen materiałów niezbędnych do produkcji obwodów drukowanych.
 3. Cena podana w formularzu zamówienia online jest wiążąca dopiero po sprawdzeniu dołączonych do zamówienia plików produkcyjnych i potwierdzeniu. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny lub anulowania zlecenia, w przypadku gdy załączone pliki nie są zgodne z technologią obwodów wprowadzoną w formularzu zamówienia online.

Dostawa

 1. Czas transportu nie jest wliczany do terminu realizacji zlecenia. Ustalona data realizacji jest terminem wysyłki od dostawcy lub udostępnienia towaru do odbioru w siedzibie Dostawcy (Ex Works wg Incoterms 2010).
 2. Dostawca realizuje standardowo wysyłki krajowe i zagraniczne przy współpracy z firmą kurierską DHL. Jeśli Zleceniodawca ma podpisaną umowę z innym spedytorem i towar ma zostać wysłany za jego pośrednictwem, Zleceniodawca jest zobowiązany podać swój numer klienta, zgodnie z jego umową ze spedytorem.
 3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie i zagubienie paczki przez kuriera, bądź jakiekolwiek opóźnienia w dostawie z winy spedytora (w takich przypadkach Dostawca może jednak służyć pomocą w celu rozwiązania zaistniałego problemu lub celem złożenia reklamacji u przewoźnika).
 4. W przypadku wystąpienia opóźnień w dostawie obwodów Dostawca nie ponosi konsekwencji finansowych tego opóźnienia.

Wykorzystanie obwodów / eksploatacja

 1. Zleceniodawca przed przystąpieniem do montażu obwodów zobowiązany jest przeprowadzić montaż testowy na 1 obwodzie i do montażu na obwodach pozostałych przystąpić po stwierdzeniu, że montaż testowy był prawidłowy i że w trakcie oraz po montażu nie stwierdzono defektów dostarczonych obwodów drukowanych.
 2. Dostawca nie odpowiada za żadne szkody poniesione przez Zleceniodawcę w wypadku odstąpienia przez niego od przeprowadzenia montażu testowego jak w punkcie 1.

Warunki przechowywania obwodów drukowanych

 1. Zalecane warunki przechowywania odwodów drukowanych to:
  - opakowania szczelnie zamknięte, wilgotność poniżej 50% i temperatura pokojowa.
 2. Czas przechowywania:
  - 6 miesięcy dla obwodów wykonanych na laminatach z TG 135 (standard),
  - 4 miesiące dla obwodów wykonanych na laminatach z wyższym niż 135 TG.
 3. Przy nieszczelnych opakowania lub gdy minie określony czas przechowywania, zalecane jest wygrzewanie płytek:
  - obwody wykonane na laminatach z TG 135 - wygrzewanie należy przeprowadzić 24 godziny przed montażem;
  - obwody wykonane na laminatach z wyższym TG - wygrzewanie należy przeprowadzić 8 godzin przed montażem.
  Warunki wygrzewania:
  - TG 135 – 3 godziny w temperaturze 130 st.C,
  - TG wyższe niż 135 – 3 godziny w temperaturze 140 st.C.
  W przypadku suszenia próżniowego z próżnią około 50 mbar, temperatury suszenia można obniżyć o 20 st.C.
  Podany czas wygrzewania to czas minimalny i w zależności od budowy płytki, czy warunków narażenia płytek na działanie wilgoci, może być wydłużony.
 4. Zgodnie z normą IPC 4552A Dostawca zapewnia odpowiedni poziom lutowności dostarczonych obwodów drukowanych przez 12 miesięcy od momentu dostawy obwodów do Zleceniodawcy (lub od momentu udostępnienia obwodów do odbioru w przypadku odbioru własnego przez Zleceniodawcę). Po upływie tego okresu odpowiedzialność Dostawcy za wszelkie problemy wynikłe podczas procesu montażu elementów elektronicznych na dostarczonych obwodach jest wyłączona.

Płatność

 1. Dostawca przystępuje do realizacji zamówień od nowych Zleceniodawców po wcześniejszym uregulowaniu przez nich całej należności na podstawie specyfikacji do zapłaty. Specyfikacja do zapłaty ważna jest przez 7 dni roboczych, po których zostaje anulowana, a cena na niej widoczna przestaje obowiązywać. W przypadku niedokonania płatności w tym terminie oraz braku potwierdzenia zapoznania się z niniejszymi Warunkami Sprzedaży, zamówienie zostanie anulowane.
 2. Po trzech pierwszych transakcjach, uregulowanych na podstawie specyfikacji do zapłaty, Dostawca może wyrazić zgodę na dokonywanie płatności z odroczonym terminem.
 3. Zgoda na płatność po realizacji zlecenia może być wyrażona po dostarczeniu przez Zleceniodawcę następujących dokumentów (lub ich odpowiedników wydanych przez upoważnione organy zagraniczne):
  1. aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do właściwej ewidencji,
  2. kserokopii nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  3. kserokopii nadania REGON.
 4. W przypadku nieuregulowania należności w terminie Zleceniodawca zobowiązany jest do dokonania płatności wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od wszelkich zaległych kwot, licząc od dnia terminu płatności do dnia faktycznej zapłaty.
 5. Do chwili uznania rachunku bankowego Dostawcy własność obwodów przysługuje Dostawcy.
 6. Opóźnienia w płatności spowodują wstrzymanie realizacji i wysyłki zamówień do momentu uregulowania przeterminowanych należności. Brak terminowych płatności może być również przyczyną zmiany warunków płatności w stosunku do przyszłych zleceń na obowiązek wpłaty 100% wartości zamówienia przed uruchomieniem produkcji (przedpłata).

Gwarancja

 1. Na obwody testowane Dostawca udziela bezterminowej gwarancji od wad elektrycznych.
 2. Na wady materiałowe Dostawca udziela gwarancji 12 miesięcznej.
 3. Termin udzielanej gwarancji rozpoczyna swój bieg w dniu dostarczenia do Zleceniodawcy zamówionych obwodów drukowanych.
 4. Gwarancja nie obejmuje obwodów, które zostały obsadzone elementami elektronicznymi bez przeprowadzenia montażu testowego (patrz punkt 2 części Wykorzystanie obwodów / eksploatacja).
 5. Gwarancja nie obejmuje obwodów przechowywanych niezgodnie z zaleceniami Dostawcy (patrz część Przechowywanie obwodów drukowanych).
 6. Zleceniodawca jest zobowiązany sprawdzić, czy wszystkie przesłane pliki produkcyjne (layout, pliki wierceń, frezowania itd.) są kompletne i prawidłowe. Wykonanie obwodów drukowanych odbywa się zawsze na odpowiedzialność własną Zleceniodawcy. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe obwody, jeśli zostały one wyprodukowane zgodnie z dostarczonymi przez Zleceniodawcę plikami produkcyjnymi.
 7. Gwarancja udzielana przez Dostawcę regulowana jest przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie spory, które mogą powstać w trakcie rozpatrywania roszczeń wynikających z udzielanej gwarancji, podlegają jurysdykcji sądów polskich. Oznacza to wyłączenie zastosowania zapisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. Wyłączeniu ulegają również przepisy dotyczące rękojmi.

Reklamacje

 1. Zleceniodawca zgłaszając reklamację ma obowiązek opisać zaistniały problem, dołączając zdjęcia wadliwych obwodów. Jeżeli Dostawca uzna, że przekazane zdjęcia nie wystarczą do przeprowadzenia procesu rozpatrzenia reklamacji (a w szczególności do potwierdzenia zaistnienia defektu lub do zdiagnozowania przyczyn powstania defektu obwodów), może wymagać od Zleceniodawcy niezwłocznego przesłania próbek wadliwych obwodów celem poddania ich dodatkowym badaniom, w tym badaniom niszczącym (szlif, czyli tzw. mikrosekcja). W przeciągu 24h od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego Dostawca  skontaktuje się ze Zleceniodawcą w celu ustalenia dalszych kroków postępowania.
 2. Odpowiedzialność Dostawcy jest wyłączona, jeśli obwody stanowiące przedmiot reklamacji zostały w jakikolwiek sposób zmodyfikowane, w tym w sytuacji, gdy zostały zamontowane na nich elementy elektroniczne, o ile wcześniej nie została przesłana pisemna zgoda Dostawcy na taką modyfikację.
 3. Objęte reklamacją obwody powinny być odesłane na adres Dostawcy.
 4. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zleceniodawcy od dokonania płatności za otrzymany towar.

Prawa autorskie

 1. Zleceniodawca deklaruje, że posiada wszelkie niezbędne prawa autorskie do projektów dostarczonych Dostawcy do produkcji lub dokonania wyceny.

Panel klienta na stronie internetowej

Panel klienta na stronie www.tspcb.pl umożliwia realizację zapytań ofertowych oraz zamówień na obwody drukowane. Dostępne w nim funkcjonalności to:

 • monitoring zamówień,
 • realizacja zamówień zbiorczych,
 • rejestr płatności,
 • edycja danych osobowych poprzez zgłoszenie ich administratorowi,
 • zmiana hasła logowania,
 • usunięcie profilu.
 1. Aby zalogować się do panelu klienta, należy wejść na stronę www.tspcb.pl, następnie kliknąć „Login”. Po wyświetleniu formularza logowania, należy wypełnić wymagane pola, tj. login oraz hasło (do odzyskiwania hasła służy funkcja „Zapomniałeś hasła?”), następnie kliknąć „Zaloguj”.

 2. Aby zarejestrować się do panelu klienta, należy wejść na stronę www.tspcb.pl, kliknąć „Login” a następnie „Zarejestruj”. Po wyświetleniu formularza rejestracji należy wypełnić wymagane pola dotyczące danych osobowych (imię, nazwisko, e-mali, hasła, dane firmowe, telefon, ulica, kod pocztowy, miejscowość). Niezbędne jest także wyrażenie zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych, zapoznanie się z oświadczeniami oraz powiadomieniami. Utworzenie konta finalizuje kliknięcie „Zarejestruj”.
 3. Konto firmowe na portalu www.tspcb.pl dostępne jest dla wszystkich zarejestrowanych na nim użytkowników. Oznacza to, że każdy użytkownik mogący zalogować się do danego konta firmowego ma możliwość wglądu w zarejestrowane tam projekty, także wtedy, gdy zostały dodane przez innych, zarejestrowanych na tym koncie użytkowników. Weryfikacja użytkownika dodawanego do konta firmowego przez administratora, odbywa się poprzez identyfikację domeny z nazwą firmy w adresie mailowym. Pełną odpowiedzialność za zarejestrowane na danym koncie firmowym projekty ponoszą jego użytkownicy, mają oni możliwość realizacji wszystkich dostępnych w nim funkcji (m.in. realizacji zamówień, modyfikacji danych, ukrycia projektów). Bez zgłoszenia konieczności interwencji, działania te są nie są monitorowane przez administratora.

Poufność

 1. Dostawca zapewnia pełną poufność przesyłanych danych, którą gwarantuje możliwością podpisania umowy NDA. Dane osobowe Zleceniodawcy mogą zostać wprowadzone do bazy danych Dostawcy i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz ogólnym rozporządzenie, Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane są chronione przed nieautoryzowanym dostępem.
 2. Dane są wykorzystywane w celu sprzedaży produktów i usług Dostawcy oraz w celu ułatwienia działań marketingowych, takich jak informacje o produktach i ofertach specjalnych.

Podmiotem sprzedającym obwody drukowane za pośrednictwem niniejszej strony jest zakład TS PCB
wchodzący w skład Techno-Service S.A.:

 • Techno-Service S.A.
 • Ul. Siedlicka 6
 • 80-222 Gdańsk
 • NIP: 584-030-42-88
 • Kapitał zakładowy: 598.912,80 PLN
 • Kapitał wpłacony: 598.912,80 PLN
 • KRS: 0000054168 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS
 • REGON: 190543954

Przedmiot działalności

 • Działalność TS PCB Techno-Service S.A. obejmuje produkcję i sprzedaż obwodów drukowanych PCB. Obwody drukowane produkowane są na indywidualne zamówienie klienta, na podstawie dostarczonego wcześniej projektu i specyfikacji technicznej.
 • Tekst „Warunków sprzedaży” uwzględnia zmiany wprowadzone z dniem 10.01.2023.