Powiadomienia:
Oświadczenia:
Zgody:

Produkcja obwodów drukowanych w zgodzie ze środowiskiem naturalnym - rozwiązania prośrodowiskowe

05.03.2018
Elżbieta Klecha, Łukasz Romik

W trosce o środowisko naturalne w grudniu 2002 r. w TS PCB wdrożono Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środo­wiskowego, wg PN-EN ISO 14001 (obecnie w wersji PN-EN ISO 14001:2015).

 

Przyjęta polityka środowiskowa zobowiązuje do minimalizowania wszystkich znaczących niekorzystnych oddziały­wań na środowisko m.in. poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń, redukcję wytwarzanych odpadów, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej wśród pracowników oraz stoso­wanie najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych, chrakteryzujących się zmniejszonym zapotrzebowaniem na surowce i media.

 

Działania w ramach systemu ISO, obecnie ISO:14001:2015, zostaną zobrazowane poniżej na wybranych praktycznych zagadnieniach.

 

Organizacja procesów

Redukcja ilości generowanych odpadów jest wynikiem prawidłowej organizacji procesów oraz właściwego zarządzania produkcją.

Zapewnienie płynności produkcji eliminuje niepla­nowane przestoje maszyn, z których część nie może być wyłączona z uwagi na bardzo długi cykl wygaszania i rozruchu. Na ciągłość produkcji duży wpływ ma zapewnienie płynności dostaw mate­riałów, w tym także omawianych już niebezpiecznych substancji chemicznych. Dostosowanie do potrzeb produkcyjnych ilości składowanych materiałów ogranicza przestrzeń potrzebną do ich przechowywania i jednocześnie minimalizuje ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznych.

 

Nadwyżki

Seryjnej produkcji obwodów towarzyszy zawsze zjawisko nadwyżek wynikające z ułożenia obwodów na formatach produkcyjnych. Ograniczeniu liczby nadwyżek sprzyjają regularne zamówienia. Nadwyżki z poprzedniej serii, o ile spełniają wymagania jakościowe i nie były przechowywane zbyt długo (powyżej 6 miesięcy), są przekazywane wraz z kolejną dostawą. Takie rozwiązanie ogranicza rozmiar bieżącej serii, a tym samym zużycie materiałów i wytwarzanie odpadów. W sytuacji, kiedy żywotność nadwyżek zbliża się do granicznych 6 miesięcy, klienci otrzymują informację o możliwości ich wykupu w bardzo atrakcyjnej cenie. Tym sposobem magazyn gotowych wyrobów zostaje ograniczony do minimum, podobnie jak liczba nadwyżek, które po przekroczeniu żywotności muszą zostać zutylizowane.

 

Minimalizacja awarii

Innym działaniem w ramach zarządzania środowiskowego jest redukcja liczby obwodów wybra­kowanych oraz awarii. Uzyskuje się ją poprzez stały nadzór nad procesami, bieżącą konserwację profilaktyczną maszyn, szkolenia pracowników w zakresie obsługi urządzeń oraz kontrolowanie stanu ich wiedzy na temat obsługiwanych procesów.

Ważne jest ponadto uzyskanie maksymalnej wydajności kąpieli z uwagi na generowane przez nie dużej ilości odpadów niebezpiecznych. Optymalną wydajność zapewnia prawidłowe uzupełnianie składników oraz regularne kontrolowanie jakości kąpieli. Prowadzona jest również polityka stałego doskonalenia procesów. Wdrażane nowe technologie często eliminują lub znacznie ograniczają powstawanie odpadów niebezpiecznych. Z procesu eliminowane są stare maszyny, które zastępuje się nowoczesnymi, oszczędnymi oraz mniej awaryjnymi.

 

Redukcja dokumentów papierowych

Na przestrzeni lat w dużym stopniu ograniczono liczbę dokumentów papierowych. Obecnie większość dokumentacji, wyniki analiz oraz dane procesowe, są przechowywane w formie elektronicznej w dedy­kowanych systemach informatycznych. Zamówienia od momentu przyjęcia, aż do wysyłki, procedowane są całkowicie za pośrednictwem dedykowanego oprogramowanie ERP, a dokumentacja archiwizowana elektronicznie.

 

 

Omówione przykłady wskazują, iż istnieje wiele sposobów na ograniczenie wpływu produkcji na środowisko naturalne. Jednak poza  dbałością o środowisko ważne jest również ekonomiczne podejście do tematu odpadów. Warto podkreślić, że zawsze, gdy jest to uzasadnione ekonomicznie, podejmowane są przez nas odpowiednie działania. Najogólniej mówiąc zysk ekonomiczno-środowiskowy wynika z segregacji odpadów, a następnie z ich sprzedaży w celu odzyskania cennych surowców.

 

 

Zobacz także:
 
Newsletter: