Powiadomienia:
Oświadczenia:
Zgody:

Produkcja obwodów drukowanych w zgodzie ze środowiskiem naturalnym - wymogi prawne

24.01.2018
Elżbieta Klecha, Łukasz Romik

Wytwarzanie, przechowywanie oraz utylizację odpadów w TS PCB reguluje przede wszystkim pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

 

Zawiera ono krótki opis technologii produkcji (rodzaj i parametry instalacji, stanowiących źródła powstawania odpadów), a także definiuje rodzaje i dopuszczalną ilość odpadów niebezpiecznych oraz innych przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku.

 

W dokumencie sklasyfikowano odpady na podstawie ich składu chemicznego i właściwości nadając im kody (Rozporządzenia Ministra Środowiska - w sprawie katalogu odpadów, ze specjalnym oznaczeniem odpadów niebezpiecznych). Pozwolenie określa ponadto sposób, miejsca magazynowania oraz wskazania co do metod gospodarowania odpadami. Definiuje ponadto zakres oraz sposób monitorowania wielkości ich emisji. Wskazuje także narzędzia mające na celu zapobieganie lub ograniczenie wielkości emisji odpadów, a co za tym idzie, minimalizację negatywnego wpływu na środowisko.

 

Wszystkie odpady podlegają ewidencji w formie elektronicznej. Każdy z nich posiada swoją kartę ewidencji, w której co miesiąc odnotowuje się m.in. masę wytworzonych oraz przekazanych do utylizacji odpadów. Jednocześnie weryfikuje się ich łączną masę oraz sprawdza czy nie przekracza ona poziomu dopuszczonego w pozwoleniu. W sytuacji przekroczenia wnioskowane jest nowe pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

 

Zobacz także:
 
Newsletter: