Powiadomienia:
Oświadczenia:
Zgody:

Produkcja obwodów drukowanych w zgodzie ze środowiskiem naturalnym - klasyfikacja odpadów

16.01.2018
Elżbieta Klecha, Łukasz Romik

Produkcja obwodów drukowanych to proces bardzo złożony. Wykorzystuje się w nim szeroki wachlarz materiałów oraz substancji chemicznych. Wiele z nich wymaga specjalnego przechowywania, a także zastosowania specjalistycznych metod utylizacji. Niektóre z substancji są niebezpieczne dla człowieka oraz środowiska naturalnego.

W serii niniejszych artykułów postaramy się przybliżyć zagadnienia z zakresu gospodarowania odpadami powstającymi przy produkcji obwodów drukowanych w firmie TS PCB, oraz stosowane rozwiązania ograniczające ich ilości. Zasadniczym celem tych działań jest minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

 

Klasyfikacja odpadów - przechowywanie i utylizacja

Odpady dzielimy na niebezpieczne oraz pozostałe. Należą do nich te, które nie wywierają bezpośredniego, niszczącego wpływu na otoczenie. Odpady niebezpieczne, wytwarzane podczas procesu produkcji obwodów drukowanych, stanowią największe zagrożenie dla ludzi oraz środowiska. Wymagają w związku z tym specjalnego sposobu przechowywania oraz utylizacji.

Przykłady Substancji Niebezpiecznych w Produkcji Płytek PCB

Zawierają wiele niebezpiecznych związków chemicznych: kwas solny, azotowy, siarkowy, stężone zasady potasowe i sodowe, amoniak, wodę królewską. Takimi odpadami są m.in.: zużyte kąpiele z różnych procesów, kwasy/alkalia trawiące, odpady z procesu mikrotrawienia, zużyte roztwory utrwalaczy, materiały filtracyjne i sorbenty, a także opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

Przechowywanie Odpadów Niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne gromadzone są i przechowywane w specjalnych pojemnikach typu Mauzer (fot. 1).

 

Fot. 1. Pojemnik typu Mauzer

 

Mają one typowo pojemność 1 m3, umiesz­czone są w odpowiednio przygotowanych miejscach niedostępnych dla osób postronnych. Po napełnieniu przekazywane są do utylizacji specjalistycznym firmom – głównie dostawcom kąpieli lub ich składników, które drogą recyklingu odzyskują część substancji, z których część jest ponownie wykorzystywana.

 Odpady Inne niż Niebezpieczne

Odpady inne niż niebezpieczne, czyli takie, które nie spełniają kryteriów klasyfikacji do żadnej klasy zagrożenia, tzn. nie są klasyfikowane zgodnie z przepisami CLP (w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pako­wania) lub nie spełniają kryteriów PBT/vPvB (ocena bezpieczeństwa chemicznego wg REACH).

 

Do tego typu odpadów należą m.in.: szlam z podczyszczalni, wióry z toczenia oraz zużyte materiały szlifierskie, opakowania, tekstylia, ubrania robocze niezawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, oraz pojemniki po tonerach/tuszach, złom oraz puszki, kable, odpady remontowe, odpady komunalne.

 

Potrzeba Recyklingu Odpadów z Produkcji Płytek Drukowanych

Recykling odpadów z produkcji płytek drukowanych jest nie tylko kwestią zgodności z przepisami środowiskowymi, ale również kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju. Proces ten pozwala na odzyskanie cennych materiałów, które mogą być ponownie wykorzystane w produkcji, zmniejszając tym samym zapotrzebowanie na surowce naturalne. Ponadto, recykling odpadów niebezpiecznych, takich jak zużyte roztwory chemiczne, zmniejsza ryzyko skażenia środowiska i minimalizuje negatywne skutki zdrowotne dla pracowników oraz lokalnych społeczności.

Korzyści Ekonomiczne i Ekologiczne

Recykling odpadów z produkcji obwodów drukowanych przynosi liczne korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Redukcja ilości odpadów zmniejsza koszty związane z ich przechowywaniem i utylizacją. Ponadto, ponowne wykorzystanie odzyskanych materiałów może obniżyć koszty produkcji płytek PCB. Z punktu widzenia ochrony środowiska, recykling przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz zużycia energii, co jest istotne w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi.

Recykling w Praktyce

W praktyce, recykling odpadów z produkcji płytek PCB obejmuje kilka kluczowych etapów. Najpierw odpady są segregowane i gromadzone w specjalnych pojemnikach. Następnie, w wyspecjalizowanych zakładach, przeprowadzane są procesy chemiczne i mechaniczne, które pozwalają na odzyskanie metali i innych cennych składników. Firmy zajmujące się produkcją obwodów drukowanych, takie jak TS PCB, współpracują z wyspecjalizowanymi firmami recyklingowymi, które posiadają odpowiednią technologię i know-how, aby skutecznie przetwarzać odpady.

Współpraca z Firmami Recyklingowymi

Efektywny recykling wymaga ścisłej współpracy pomiędzy producentami obwodów drukowanych a firmami recyklingowymi. Dzięki tej współpracy możliwe jest opracowanie i wdrożenie optymalnych metod przetwarzania odpadów, które zapewnią maksymalny odzysk surowców i minimalizację wpływu na środowisko. Ponadto, firmy recyklingowe mogą dostarczyć producentom cenne informacje na temat nowych technologii i trendów w zakresie zrównoważonego gospodarowania odpadami, co przyczynia się do ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych.

 

Jeśli interesuje Cię temat zrównoważonej produkcji płytek PCB zapraszamy do przeczytania poniższych artykułów na naszym blogu:

https://tspcb.pl/blog/jakosc/produkcja-obwodow-drukowanych-w-zgodzie-ze-srodowiskiem-naturalnym-recykling

https://tspcb.pl/blog/jakosc/produkcja-obwodow-drukowanych-w-zgodzie-ze-srodowiskiem-naturalnym-wymogi-prawne

https://tspcb.pl/blog/jakosc/produkcja-obwodow-drukowanych-w-zgodzie-ze-srodowiskiem-naturalnym-podczyszczalnia-sciekow

 

 

 

Zobacz także:
 
Newsletter: